EN

Συχνές ερωτήσεις

Είμαι πολίτης τρίτης χώρας και έχω στην κατοχή μου ή επιθυμώ να αποκτήσω ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ως φυσικό πρόσωπο. Μπορώ να αποκτήσω άδεια διαμονής;   Ναι. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πενταετή άδεια διαμονής, εφόσον η αξία του ακινήτου, που αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεωθεί για 5 έτη κάθε φορά, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας, παραμένει ιδιοκτήτης της ακίνητης περιουσίας. Ποια είναι η σχετική νομοθεσία στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτη ακινήτου;   Οι σχετικές διατάξεις, περί της δυνατότητας χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» (Ιδιοκτήτης Ακινήτου), αναφέρονται στα κάτωθι άρθρα: Άρθρο 20, περίπτωση Β, του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80), Άρθρο 8 (παρ. 26-30) και άρθρο 14 (παρ. 1), του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76)   Ποιος ο τρόπος καταβολής του τιμήματος της αγοραπωλησίας του ακινήτου; Στην παράγραφο 2, εδάφιο β, του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76) προβλέπονται τα εξής: Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό. Το συνολικό ύψος του τιμήματος θα πρέπει να έχει καταβληθεί με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα δηλαδή με τις ανωτέρω διατάξεις, άλλως ο πολίτης τρίτης χώρας, επενδυτής δεν έχει την δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, όπως ισχύει. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω; Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε, είτε έχετε ήδη αγοράσει το ακίνητο, είτε προτίθεστε να προβείτε στην αγορά του, είναι η ακόλουθη: α) Απευθύνεστε στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας σας και αιτείσθε τη χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου (D ή C κατά περίπτωση). Τα γενικά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου C ή εθνικής θεώρησης τύπου D, αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr/theoriseis-eisodou-visas/ Τα ειδικά δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς, περιγράφονται στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Για να δείτε τη σχετική Απόφαση, πατήστε εδώ. Στην περίπτωση που είστε υπήκοος τρίτης χώρας, για τους πολίτες της οποίας δεν απαιτείται η κατοχή θεώρησης εισόδου για την είσοδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) No 539/2001 (θεώρηση τύπου C), έχετε την δυνατότητα εισόδου στη χώρα με τη λήψη της σχετικής σήμανσης επί του διαβατηρίου σας («σφραγίδα εισόδου») από τις ελληνικές συνοριακές αρχές. β) Εφόσον εφοδιαστείτε με την θεώρηση εισόδου ή με την σχετική σήμανση επί του διαβατηρίου (λόγω απαλλαγής κατοχής θεώρησης τύπου C) μπορείτε να εισέλθετε στην Ελλάδα και ή να αιτηθείτε άμεσα άδεια διαμονής, εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου, ή να προβείτε στις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της ισχύος της θεώρησης εισόδου ή της περιόδου ισχύος της διαμονής σύμφωνα με το Κεκτημένο Schengen, καθόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας πρέπει να υποβληθεί οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου ευρίσκεστε νόμιμα στην ελληνική επικράτεια (πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου ή εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με το Κεκτημένο Schengen στην περίπτωση της απαλλαγής θεώρησης εισόδου). Για τις τρίτες χώρες, οι πολίτες των οποίων, είτε έχουν υποχρέωση λήψης θεώρησης, είτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατοχής αυτής, βλέπε εδώ.   Ποια τα δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου; Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Την εν λόγω Απόφαση μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/FEK2272-211015.pdf Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση άδειας διαμονής (αρχική χορήγηση) ως ιδιοκτήτη ακινήτων, είναι τα εξής:   Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000, Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες), Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741), Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762), Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ, Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή Βεβαίωση συμβολαιογράφου [σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού], στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….». Η περίπτωση αυτή αφορά σε αγοραπωλησίες, οι οποίες συντελέσθηκαν πριν την υιοθέτηση των διατάξεων του ν.4251/2014.   Ως προς την ανανέωση της άδειας διαμονής, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου («κυριότητα, νομή και κατοχή»). Σε ποια δημόσια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση για χορήγηση «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή» (ιδιοκτήτη ακινήτου);   Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη τρίτης χώρας, είτε δια πληρεξουσίου. Μπορεί να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία αδειοδότησης (αίτηση & λήψη της αδείας διαμονής) δια πληρεξουσίου δικηγόρου; Ο αιτών, πολίτης τρίτης χώρας - επενδυτής, έχει τη δυνατότητα υποβολής της αίτησης δια πληρεξουσίου δικηγόρου υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής, μια είσοδο στην ελληνική επικράτεια. Επιπροσθέτως, ο αιτών, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να προσέλθει στην υπηρεσία αλλοδαπών και μετανάστευσης, είτε κατά την υποβολή της αίτησης, είτε σε δεύτερο χρόνο (σε προκαθορισμένο ραντεβού) για την υποβολή στην υπηρεσία των βιομετρικών του δεδομένων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας διαμονής υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου (βιομετρική φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα, δείγμα υπογραφής & αντίγραφο του διαβατηρίου – η σελίδα με τα ατομικά στοιχεία του κατόχου). Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες αίτησης και έκδοσης του αυτοτελούς εγγράφου μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην Εγκύκλιο 7/2017 της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτική του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής πατώντας εδώ Μπορώ να αιτηθώ άδεια διαμονής εάν έχω αγοράσει οικόπεδο και επιθυμώ να κτίσω ή διαθέτω κτίσμα εντός του οικοπέδου; Με ποια δικαιολογητικά; Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει: συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου, επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό …., το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς» αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741), Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762), Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ, Τι γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία, νομικό πρόσωπο επιθυμεί να αγοράσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα;   Στην παράγραφο 1(γ) του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80Α) προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτη ακινήτου σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του ανήκουν εξ ολοκλήρου.   Μπορώ να εκμισθώσω ξενοδοχειακά καταλύματα στην Ελλάδα και να λάβω άδεια διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου; Με ποια δικαιολογητικά; Ναι. Στην παράγραφο 1(δ) του άρθρου 20Β του ν.4251/2014, αναφέρεται ότι δίδεται το δικαίωμα σε πολίτη τρίτης, να καταθέσει για άδεια διαμονής, εφόσον έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α 167), όπως ισχύει. Ως προς τα δικαιολογητικά, πέραν των γενικών δικαιολογητικών τα οποία αναφέρθηκαν ανωτέρω, ως προς την χρονομεριστική μίσθωση ζητούνται επίσης: Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και Βεβαίωση του ΕΟΤ ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000. Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741), Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762), Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ, Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε στην κ.υ.α. 68019/2015 (ΦΕΚ Β’ 2272), στην κατηγορία Γ 3.2. η οποία αφορά σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Την εν λόγω Απόφαση μπορείτε να την βρείτε πατώντας εδώ Μπορώ να φέρω μαζί μου και τα μέλη της οικογένειας μου; Με ποια δικαιολογητικά; Ο δικαιούχος πολίτης τρίτης χώρας, μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Ως μέλη οικογένειας νοούνται: (α) ο/η σύζυγος, (β) οι απευθείας κατιόντες των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών, (γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων. Για τα άνω των 21 ετών τέκνα και έως τα 24 έτη, χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας, επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4251/2014. Τα σχετικά δικαιολογητικά των μελών οικογένειας είναι τα εξής: Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000, Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες), Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741) για τη σύζυγο και τριακοσίων πενήντα (450) ευρώ για το ενήλικο τέκνο (κωδικός 2404), Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762), Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ, Στην περίπτωση που εισέλθουν στη χώρα με θεώρηση εισόδου τύπου C, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η οικογενειακή σχέση. Στην περίπτωση που έχουν λάβει εθνική θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση. Δικαιούμαι να καταθέσω για άδεια διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου, εφόσον κατέχω πέραν του ενός ακίνητα;   Ναι, αρκεί το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, με βάσει την αγοραία αξία η οποία αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς, να ανέρχεται σε 250.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο και το τίμημα, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχει καταβληθεί με τον προσήκοντα τρόπο.   Έχω δικαίωμα εργασίας εάν αποκτήσω την άδεια διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου; Η άδεια διαμονής δεν επιτρέπει καμία μορφή απασχόλησης στην Ελλάδα. Στην έννοια της απασχόλησης δεν συμπεριλαμβάνεται η οικονομική δραστηριότητα με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Δ.Σ. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρειών, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της άδειας διαμονής. Η ως άνω εξαίρεση για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας αφορά και όσους πολίτες τρίτων χωρών κατέχουν την ιδιότητα του εταίρου, καθώς και του διαχειριστή οποιασδήποτε μορφής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.). Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στο χώρο Schengen;   Δεδομένης της αρχής της ισοδυναμίας μεταξύ αδειών διαμονής και θεωρήσεων μακράς διαρκείας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία του κατόχου στον ενιαίο χώρο Schengen, κάθε πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος θεωρήσεως μακράς διαρκείας, που έχει χορηγηθεί από κράτος μέλος, και έχει περίοδο ισχύος έως ένα έτος, δύναται να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ισχύουν για τον κάτοχο αδείας διαμονής, ενώ παρέχεται και το δικαίωμα πολλαπλών εισόδων.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Εάν χρειάζεστε περισσότερες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες γύρω απο το θέμα σας, η ομάδα του symbolaia.gr βρίσκεται εδώ για να σας βοηθήσει.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
|

OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ. 


Το Symbolaia.gr (εφεξής η «Ομάδα»), είναι μια διεπιστημονική Ομάδα Νομικών και ειδικών επί των ακινήτων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Symbolaia.gr
Δικηγορικό Γραφείο
Ιωάννη Παναγιώτη Χριστοδούλου
Σκουφά 71Α Τ.Κ. 10680, Αθήνα
Τηλ. 210 3610344

Η Ομάδα μας είναι δικαιούχος του παρόντος διαδικτυακού τόπου με Όνομα Χώρου (Domain Name) https://www.symbolaia.gr/ (εφ’ εξής “ο Ιστότοπος”).

Η χρήση του Iστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του.

Ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση του Ιστότοπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του Ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. 

Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Χαρακτήρας Ιστοσελίδας

Η παρούσα ιστοσελίδα ΔΕΝ αποσκοπεί στη διαφήμιση νομικών ή δικηγορικών υπηρεσιών.

Αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης και ανταλλαγής ιδεών στα πλαίσια της κοινωνίας της πληροφορίας.

Η σελίδα αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση κατ’ επάγγελμα ή έμμισθα Νομικές-Δικηγορικές συμβουλές. 

Αυτές παρέχονται από το δικηγορικό μας γραφείο, σύμφωνα με όσα αναλυτικά παραθέτουμε παρακάτω.

Η σελίδα αυτή εκφράζει απλώς και μόνο γνώμες και απόψεις για διάφορα θέματα που ανακύπτουν και θέτει προβληματισμούς, δημιουργώντας τη βάση για ένα ευρύτερο δημόσιο διάλογο.

 Η συμμετοχή των επισκεπτών και κάποιες από τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις της παρούσας ιστοσελίδας προσφέρεται δωρεάν. 

Η οποιαδήποτε αναφορά από την ιστοσελίδα ή τρίτους σε νομικό θέμα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα:

α) Ότι είναι μια γενική και σύντομη απάντηση έχοντας καθαρά χαρακτήρα ενημερωτικό, στα πλαίσια μιας συζήτησης και ενός διαλόγου, την έναρξη του οποίου επιχειρήσατε εσείς.

β) Δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο τη σχέση μεταξύ Δικηγόρου και πελάτη, δεν αποτελεί νομική συμβουλή και δεν επιχειρείται η προσέλκυση και ο προσεταιρισμός υποψηφίων πελατών. Ο κάθε ένας είναι ελεύθερος να επιλέξει εάν θα συμμετάσχει στον ευρύτερο διάλογο και να καταθέσει τη δική του γνώμη, στα νόμιμα πλαίσια και χωρίς να θίγονται πρόσωπα και θεσμοί. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι χρήστες της ιστοσελίδες στα ειδικά πλαίσια επικοινωνίας ή να στείλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@symbolaia.gr.

γ) Η ενημέρωση από αυτή τη σελίδα και οι πληροφορίες που μέσω αυτής θα συλλέξετε χρησιμοποιούνται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, καθώς αποτελούν απλές γνώμες και σκέψεις, χωρίς νομικό χαρακτήρα

δ) Οι απαντήσεις και πληροφορίες, που δίνονται σε ερωτήσεις νομικού περιεχομένου – θεματολογίας σε επισκέπτες είναι καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα γενικές και σύντομες στα πλαίσια διαλόγου και δεν δίδονται με κανένα τρόπο στα πλαίσια επαγγελματικής σχέσης εντολής μεταξύ δικηγόρου – πελάτη, χρησιμοποιούνται δε σε κάθε περίπτωση με αποκλειστική ευθύνη του ερωτώμενου επισκέπτη.

ε) Δεν φέρουμε οιαδήποτε απολύτως ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των παρεχομένων εντός των ανωτέρω πλαισίων απαντήσεων – πληροφοριών. Όσοι δε επισκέπτες προβαίνουν σε ερωτήσεις νομικής θεματολογίας του ενδιαφέροντος τους αυτομάτως αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση – όρο, άνευ άλλης διατύπωσης.

στ) Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής, η οποία προκύπτει και αποδεικνύεται από σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ δικηγόρου πελάτη, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτό του όρκου.

Αποδεχόμενοι τις προϋποθέσεις αυτές μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να συμμετάσχετε στον ευρύτερο διάλογο για θέματα που πιθανόν κεντρίζουν το ενδιαφέρουν σας. Τα όποια μηνύματα σας είναι εμπιστευτικά και απλώς για τη χρήση του ατόμου στο οποίο απευθύνεται και το οποίο ζήτησε τη γνώμη μας. Κανένα μέρος από αυτά δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να προσαρμοστεί, να αντιγραφεί ή να διαβιβαστεί χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλώ ελάτε σε επαφή αμέσως με τον αποστολέα και διαγράψτε αυτό το μήνυμα και οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεων του απαγορεύονται αυστηρά. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

Μεταβολή Περιεχομένου

Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Δικηγορικού γραφείου “Ιωάννη Παναγιώτη Χριστοδούλου” υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του Δικηγορικού γραφείου, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών.
Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
Η διαχείριση της ιστοσελίδας μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβασης από τη λειτουργία της ιστοσελίδας συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει-καταγγείλει στην διαχείριση με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@symbolaia.gr. Η διαχείριση της ιστοσελίδας δεσμεύεται ότι θα ενεργήσει άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας που έχουν υποστεί πρόβλημα ή χρήζουν αλλαγής.  Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας και του δικηγορικού γραφείου από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή του δικηγορικού γραφείου, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

Αποποίηση ευθύνης

Οι ιστοσελίδες επί το πλείστον νομικού ενδιαφέροντος για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους, στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ο παρών ιστότοπος, δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τον webmaster αυτού του site.
Οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, τις έξω από τη σελίδα αυτή, πληροφορίες ή πηγές, πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτού του site.
Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη νομικού ενδιαφέροντος (απλός δεσμός ή με Banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής στης σελίδας σε κάποιον παροχέα (web hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.
Η παρούσα ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και ο κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους.
Σε κάθε περίπτωση ακόμη και εν περιπτώσει αμελείας, η ιστοσελίδα και η διαχείριση της και το ως άνω δικηγορικό γραφείο δεν ευθύνεται για
α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο επισκέπτης του παρόντος ιστοτόπου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
Περαιτέρω, το παρόν δικηγορικό γραφείο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι ο παρών ιστότοπος ή οι διακομιστές “servers” μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες.
γ) δημοσίευση προσωπικών σας στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους αποδέχεσθε την πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
δ) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, προερχόμενες εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
ε) για το ότι ο δικτυακός μας τόπος και οι σελίδες του θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη ο κάθε χρήστης να διασφαλίσετε με τη χρήση αντιικού λογισμικού την μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή σας και των αρχείων σας από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχευθέντος ιού.
Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεστε με το σύνολο των τυχόν δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή σας και γενικά του συστήματός σας γιά την επάνοδό του στη προτέρα ομαλή κατάσταση.
Τέλος ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του δικηγορικού γραφείου.

Προσωπικά Δεδομένα 

Ο δικτυακός αυτός τόπος ζητάει από τα προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), μέσω διάφορων Πλαισίων Επικοινωνίας ΚΑΙ MONO ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ οι χρήστες επιλέγουν να επικοινωνούν με την ιστοσελίδα και να θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα.
ΔΕΝ θα σας ζητηθεί ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο άλλου είδους στοιχεία για την προσωπικότητά σας και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από την ιστοσελίδα μας ΕΦΟΣΟΝ δεν απευθύνετε ερώτημα προς εμάς.
ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ εάν σας ζητηθεί να καταχωρήσετε προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας επειδή ακριβώς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ.
Η παρούσα ιστοσελίδα ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι ζητά μόνο Ονοματεπώνυμο ή ψευδώνυμο και e-mail ΜΟΝΟ στην περίπτωση που απευθύνεται ερώτημα ή προβληματισμό προς εμάς.
Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί καμία τέτοιου είδους καταχώρηση. Όταν απευθύνεται ερώτημα ή ζητάτε τη γνώμη μας ή θέτετε προβληματισμό αποδέχεστε πλήρως το γεγονός ότι καταχωρείτε το ονοματεπώνυμό σας και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και συναινείτε ανεπιφύλακτα σε αυτό. Η συναίνεση δίδεται και όταν κάνετε ΕΚΟΥΣΙΩΣ σχολιασμό κάτω από σχετικό άρθρο-γνώμη όπως αυτό δημοσιεύεται στην ως άνω ιστοσελίδα.
Παρά ταύτα, δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω πλαισίων επικοινωνίας όπως ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ονοματεπώνυμο ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης που κάνουν άλλες ιστοσελίδες και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών και της ιστοσελίδας. Αμέσως μετά την απάντηση διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.  Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει νομική συμβουλή θα του ζητείται Ο ΑΦΜ του ΜΟΝΟ για την έκδοση Φορολογικού Παραστατικού. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων για πληροφορίες αναφορικά με την συνταξιοδότηση, τα οποία και διαγράφονται αμέσως μετά την απάντηση. Στη περίπτωση αυτή ζητούνται στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη φόρμα αποκλειστικώς και ΜΟΝΟ για τη διεκπεραίωση της εντολής. Αμέσως μετά διαγράφονται.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
Η ιστοσελίδα δέχεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι επισκέπτες/ χρήστες μέλη, α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα, Επίθετο, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνο, Επάγγελμα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ΑΦΜ και ΔΟΥ.
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τους εξής λόγους :
-την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, όπως αυτές έχουν εκφραστεί κατά την εγγραφή τους εκουσίως στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας.
-την υλική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας και των οποίων έχουν κάνει χρήση ή αγορά.
-την ενημέρωση τους σχετικά με την νομική επικαιρότητα.
– Την 24ωρη δυνατότητά τους να διαγράψουν τα όποια δεδομένα τους με τη χρήση ενός απλού υπερσυνδέσμου Link που τους έχει σταλει στο σχετικό e-mail που δηλώσανε.
Η ιστοσελίδα δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας μέσω του υπερσυνδέσμου που τους έχει σταλεί στο e-mail που δηλώσανε κατά την εγγραφή τους.
Η ιστοσελίδα δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών της σε κανένα τρίτο φορέα. Η ιστοσελίδα υποχρεούται να δώσει τα προσωπικά δεδομένα στις αρχές στα πλαίσια δικαστικού ελέγχου ή μετά από την ψήφιση σχετικού νόμου που να αναγκάζει την αποκάλυψη πληροφοριών.
Όσον αφορά το newsletter τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας. Σε αυτή τη περίπτωση, όσοι από εσάς συμπληρώσετε εκουσίως το e-mail σας(αναλαμβάνετε και την ευθύνη εκχώρησης εξ ιδίας βούλησης προσωπικών σας στοιχείων), θα σας αποσταλεί ένα επιβεβαιωτικό e-mail στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε. Εκεί, όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από spam messages θα ενημερώνεστε κάθε φορά εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε την επιλογή πιέζοντας τον υπερσύνδεσμο link που θα σας δοθεί θα διαγραφείτε εύκολα και απλά από newsletter. Όπως προβλέπει επίσης η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε την δυνατότητα με τον ίδιο τρόπο να διαγραφείτε από τη λίστα πιέζοντας το σχετικό σύνδεσμο διαγραφής που βρίσκεται στο e-mail που θα σας σταλεί στο πρώτο και σε κάθε επόμενο newsletter. Το newsletter θα το λαμβάνετε μόνο σε περίπτωση που αναρτηθεί νέο άρθρο στην ιστοσελίδα και όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή και χωρίς λόγο. Δεν προβλεπεται και δεν θα γίνεται αποστολή newsletter εφόσον δεν αναρτηθεί νέο άρθρο. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αποστολής newsletter ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει εντός 6 ωρών από τη λήψη του μηνύματος τη διαχείριση του site στο info@symbolaia.gr, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος επιβουλεύεται την υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση ΔΕΝ ευθύνεται  για ο,τιδήποτε αναφορικά με αυτή την αποστολή. Η ιστοσελίδα ΔΕΝ πρόκειται να δώσει σε κανένα τρίτο τη λίστα του newsletter. Άλλωστε δεν τηρείται βάση δεδομένων σχετική με αυτό και για κανένα σκοπό. Η διαχείριση και το γραφείο απαλλάσσονται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που τρίτος ανακτήσει με οποιαδήποτε μέθοδο κακόβουλα το σχετικό υλικό χρησιμοποιώντας παράνομα ή νόμιμα τεχνικά μέσα. Σε κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να διαγραφείτε από το newsletter μπορείτε να στείλετε e-mail με θέμα διαγραφή newsletter στο info@symbolaia.gr, εκτός από τη δυνατότητα που έχετε να πιέστε απλώς τον υπερσύνδεσμο (link) στο e-mail που έχετε δηλώσει.
Τόσο η ιστοσελίδα όσο και το γραφείο μας ΔΕΝ ευθύνονται σε περίπτωση κακόβουλης επίθεσης hacking στην ιστοσελίδα και στα δεδομένα της, δεδομένου ότι η ιστοσελίδα τηρεί πάντοτε τις τελευταίες και ενημερωμένες εκδόσεις προστασίας ασφαλείας. Η ευθύνη δε αυτή δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση εάν η κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ασφαλείας γίνει απευθείας στο server, δεδομένου ότι δεν είναι στην αποκλειστική ευχέρειά της ιστοσελίδας η παρέμβαση διόρθωσης του προβλήματος, αλλά στον διαχειριστή του server.

Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ρυθμίσετε το browser σας για να μην αποδέχεται τη χρήση cookies.

Νομικές Συμβουλές – Σύμβαση Εντολής.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες και νομικές συμβουλές κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι νομικές συμβουλές δίδονται κατόπιν υπογραφής ή αποδοχής της σχετικής σύμβασης δικηγορικής εντολής η οποία αποστέλλεται και ως αντίγραφο στον εντολέα. Ο εντολοδόχος ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις στα πλαίσια της εντολής. Ο εντολέας έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει την πληρωμή του ποσού της νομικής συμβουλής που έκανε διαδικτυακά και χωρίς κόστος μέχρι και τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας στοιχείων για την εκκίνηση της διαδικασίας επεξεργασίας των στοιχείων από τον εντολοδόχο και πάντως όχι πέραν της 14ης ημέρας από την ημεροχρονολογία πληρωμής του(πλήρεις ημέρες) εφόσον δεν έχει αποστείλει μέχρι εκείνη τη στιγμή συμπληρωμένη φόρμα με τα στοιχεία επεξεργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση εκτελείται η σύμβαση εντολής ή το ποσό καταπίπτει ως ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη αποζημίωση υπέρ του εντολοδόχου σε κάθε άλλη περίπτωση. Η σύμβαση εντολής ανακαλείται υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, ενώ όσον αφορά την πληρωμή του ποσού που έχει ήδη γίνει ισχύουν τα αμέσως προηγούμενα. Καμία ανάκληση εντολής ή επιστροφή ποσού πληρωμής συμφωνούν ρητά τα μέρη ότι δεν θα γίνεται όταν έχει σταλεί η φόρμα συμπληρωμένη ή όταν παρέλθει η 14η ημέρα από τη πληρωμή του ποσού χωρίς να έχει σταλεί η σχετική φόρμα αλλά έχει πληρωθεί το ποσό. 

Η online υπηρεσία τηλεφωνική συνεδρία

Για να χρησιμοποιήσετε την online υπηρεσία τηλεφωνική συνεδρία ,συμφωνείτε ανεπιφύλαχτα στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας δεδομένων.

ΒΗΜΑ 1 Σας καλούμε σε  Ελληνικό σταθερό ή κινητό τηλέφωνο το οποίο πρέπει να έχετε δηλώσει σωστά στη φόρμα.

ΒΗΜΑ 2 Κάνουμε ως 3 προσπάθειες να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο που έχετε δηλώσει.  Αν δεν σας βρούμε , σας απαντάμε μέσω email στο ερώτημα σας  και προσπαθούμε να αναπρογραμματίσουμε τηλεφωνικό ραντεβού.

ΒΗΜΑ 3 Απαντάμε στα ερωτήματα σας, δίνοντας σας νομικές συμβουλές.

Η τηλεφωνική κλήση  κοστίζει 80,00 ευρώ , πλέον ΦΠΑ και μπορεί να διαρκέσει έως μία ώρα.
Για περαιτέρω υπηρεσίες ,μπορούμε να σας δώσουμε προσφορές και να διαπραγματευτούμε τις αμοιβές μας.
Οι τηλεφωνικές συνεδρίες πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες 12:00 – 19:00  από Δευτέρα έως Παρασκευή
Γλώσσα επικοινωνίας: Ελληνικά / Αγγλικά
Οι κλήσεις απαγορεύεται να καταγράφονται

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Στο γραφείο μας  παρέχονται, ηλεκτρονικές υπηρεσίες με χρέωση, και δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας. Το γραφείο μας έχει επιλέξει τους πιο ασφαλείς τρόπους πληρωμής μιας υπηρεσίας που διατίθεται με χρέωση. Συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε απευθείας μεταφορά του ποσού της χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου ή να κάνει χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο χρήσης είναι υποχρεωμένος προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής να εισέλθει είτε σε περβάλλον πληρωμών με απροσπέλαστα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας της επιλογής του είτε στο απροσπέλαστο σύστημα ασφαλείας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η συναλλαγή και η χρέωση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ούτε της ιστοσελίδας μας, ούτε του γραφείου μας ούτε του SERVER στον οποίο φιλοξενείται η ιστοσελίδα αλλά από αποκλειστικό περιβάλλον των τραπεζών 

Δικαιώματα καταναλωτή – Υπαναχώρηση από τη σύμβαση εντολής – Γνησιότητα αντιγράφων που μας προσκομίζετε. Πολιτική Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Με την καταχώρηση των στοιχείων και την πληρωμή της σχετικής υπηρεσίας από εσάς, θα σας αποστέλλεται στο e-mail που δηλώσατε ή στην ιστοσελίδα μας κάτω από την υπηρεσία ένα ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης εντολής. Με αυτή την εντολή αναθέτετε στο γραφείο μας την εντολή να διεκπεραιώσουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία που αγοράσατε ηλεκτρονικά. Εάν δεν απαντήσετε ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή δεν αποδεχτείτε την συγκεκριμένη σύμβαση εντολής εντός 14 ημερών τότε θεωρείται σιωπηρά ότι την αποδέχεστε. Το ίδιο συμβαίνει εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτών με κατάθεση από το γραφείο μας ή από τρίτο δικηγόρο της επιλογής σας του σχετικού δικογράφου ή μας αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα που σας ζητήσαμε για την ολοκλήρωση της εργασίας μας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη σύμβαση εντολής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος τότε προβαίνετε σε ανάκληση εντολής ή μη εντολή, οπότε εντός της ίδιας προθεσμίας σας επιστρέφεται στο ακέραιο το ποσό που καταβάλατε. Εάν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και παρόλα αυτά δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε την εντολή τότε θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβάλατε αφαιρουμένων των διαχειριστικών εξόδων της αγοράς και τυχόν εξόδων που έχουμε επωμιστεί για λογαριασμό σας. Εάν έχει εκδοθεί γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής ή έχει εκδοθεί παράβολο υπέρ δημοσίου, ή δικαστικό ένσημο ή τέλος απογράφου ή οποιοδήποτε τέλος ή φόρος ή παράβολο, το ποσό αυτό εκπίπτει από την επιστροφή του ποσού της κατάθεσής σας σε κάθε περίπτωση, διότι τα παράβολα αυτά δεν ακυρώνονται και η χρήση τους είναι προορισμένη αποκλειστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Σε περίπτωση δε που εκδοθεί παραστατικό σε περίπτωση επιστροφής του ποσού θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, σε περίπτωση δε παρακράτησης εξόδων θα εκδίδεται παραστατικό μόνο κατά το ποσό της επιστροφής. Τέλος, η εντολή δεν θα εκτελείται για όσο χρονικό διάστημα δεν μας έχετε προσκομίσει όλα τα παραστατικά που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της υπηρεσίας που επιλέξατε. Με την αποστολή των σχετικών εγγράφων προς το γραφείο μας αποδέχεστε αμάχητα και ομολογείτε περί της γνησιότητας των εγγράφων που μας εγχειρίζετε αλλά και ότι αυτά αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που έχετε στη διάθεσή σας. Το γραφείο μας δεν έχει καμία απολύτως δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας και αποποιείται πάσης ευθύνης από την εν αγνοία του χρήση τυχόν πλαστών και εγχειρισμένων εγγράφων από εσάς.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Symbolaia.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ :

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  Ιωάννη Π. Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: οδός Σκουφά 71Α ,10680 Αθήνα

E-mail: info@symbolaia.gr, Tηλ. 210-3618697, Fax: 210 - 3632865

 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με την ανάθεση της υποθέσεώς σας σε εμάς, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Διεύθυνση e-mail
 • Αριθμό τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
 • ΑΦΜ
 • Πληροφορίες για τη θεμελίωση αξιώσεώς σας ή/και για την υπεράσπιση της υπόθεσής σας

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων, καθώς και, ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και τη διεξαγωγή της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει, στηρίζεται δε, στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ ΓΚΠΔ, καθώς είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση εντολής.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη μετά την περαίωση της εντολής, σύμφωνα με το άρθρο 37 στοιχ. θ΄ του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Επαγγέλματος, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την διεξαγωγή της εντολής. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο του/ς, όπως και σε δικαστήρια και σε άλλες δημόσιες αρχές, με σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσής σας. Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το δικηγορικό απόρρητο, το οποίο τηρούμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκληση της εντολής από τον εντολέα μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: info@symbolaia.gr

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

all rights reserved © 2024 symbolaia.gr | made by freshdesign